Privacy statement

Privacy Statement

Child Care Kinderopvang hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Child Care Kinderopvang houdt zich in alle gevallen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
 • verwerking van je persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.
 • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hier op willen wijzen en deze respecteren.

 

Als kinderopvang organisatie zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wanneer er wijzigingen zijn in het beleid, zullen wij er altijd voor zorgen dat de laatste versie van het Privacy Statement via de website te lezen is. Indien je na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

 

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens
Je persoonsgegevens worden door Child Care Kinderopvang verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 

A:

 • Het aangaan van Kinderopvang-overeenkomsten
 • Het versturen van inlogcodes en nieuwsberichten vanuit Konnect

 

B:

 • Het aangaan van arbeidsovereenkomsten 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 

A

 • Voornamen en achternaam
 • Geslacht
 • Verhouding ouder tot kind
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • Werkgever
 • Telefoonnummer werk
 • Emailadres
 • IBAN
 • BSN
 • Schoolgegevens
 • Noodnummers
 • Kindnotities( zoals bijzonderheden, allergieën, deelname rijksvaccinatieprogramma’s, huisarts

en tandarts)

 

B:

 • VOG
 • Kopie identiteitsbewijs
 • IBAN
 • Salariëring vorige werkgever
 • Relevante diploma’s en getuigschriften

 

Verstrekking aan derden
De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

 

Wij als kinderopvangorganisatie geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

 

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Wij zijn verplicht alle klantgegevens door te geven aan de Belastingdienst in verband met het toekennen van de kinderopvangtoeslag.

 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 

A

 • Voornamen en achternaam
 • Geslacht
 • Verhouding ouder tot kind
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • Werkgever
 • Telefoonnummer werk
 • Emailadres
 • IBAN
 • BSN
 • Schoolgegevens
 • Noodnummers
 • Kindnotities( zoals bijzonderheden, allergieën, deelname rijksvaccinatieprogramma’s, huisarts

en tandarts)

 

B:

 • VOG
 • Kopie identiteitsbewijs
 • IBAN
 • Salariëring vorige werkgever
 • Relevante diploma’s en getuigschriften

 

Verstrekking aan derden
De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

 

Wij als kinderopvangorganisatie geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

 

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Wij zijn verplicht alle klantgegevens door te geven aan de Belastingdienst in verband met het toekennen van de kinderopvangtoeslag.

 

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Child Care Kinderopvang bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Deze maatregelen zijn:

 • We sluiten een verwerkingsovereenkomst met organisaties waarmee persoonsgegevens worden uitgewisseld.
 • Updates voor computer en tablets worden automatisch opgehaald en uitgevoerd.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • Alle personen die namens Child Care Kinderopvang van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

 

Rechten omtrent je gegevens
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke we van je hebben. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of, indien gewenst, direct aan een andere partij. Wij kunnen je logischerwijs vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens vragen we je hierover met ons contact op te nemen. Kom je hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Als je naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op!

Contact

Child Care Almere
Cyclopenstraat 14
1363 TD Almere
Tel: 036 - 521 3555
E-mail: info@childcare-almere.nl

Openingstijden

Naast de ruime openingstijden van maandag t/m vrijdag van 07.00 tot 19.00 (ook in de schoolvakanties) is het ook mogelijk om gebruik te maken van onze mogelijkheid tot verlengde opvang van 06.00 tot 20.00

Powered by: WebBuro WebBuro