Pedagogisch werkplan BSO

1. Algemeen

 

1.1.  Intakegesprek

Voordat uw kind naar de BSO gaat vind er een intakegesprek plaats. Ongeveer 2 weken voordat uw kind naar de BSO gaat wordt u opgebeld voor dit gesprek. Tijdens het gesprek wordt er kennis gemaakt met de BSO en kunt u de locatie bekijken. We vertellen dan wat over de dagindeling, onze regels, wat u van de begeleiders kunt verwachten, het ophalen van school en andere zaken uit het beleid. U heeft hier ook de mogelijkheid om vragen te stellen en U krijg dit werkplan mee naar huis waarin alles nog eens beschreven staat. 

Uw kind mag ook een keer komen wennen op de BSO. U kunt het dan op afspraak brengen en op het afgesproken tijdstip weer ophalen. In overleg kan de BSO begeleider uw kind ook uit de peutergroep ophalen en meenemen met de Stint als de andere BSO kinderen uit school gehaald worden, waarna uw kind op de BSO blijft en daar door u wordt opgehaald. Als uw kind al naar school gaat mag het ook direct uit school met ons mee om te komen wennen. Wij halen uw kind dan op bij zijn/haar klas. Op deze manier kan uw kind wennen aan de groep en ruimte waarin het terecht komt.

 

1.2. Eerste dag op de BSO

Omdat op onze BSO Het Theater bijna alleen maar kinderen zitten die vanuit de peutergroepen van de dagopvang van Child Care Kinderopvang zijn door gestroomd, komt uw kind er vaak al snel oude bekenden tegen. Dit, samen met de rustige sfeer, vergemakkelijkt het wenproces op de eerste dag.

Zeker de eerste tijd zal de BSO begeleider het nieuwe kind wat extra begeleiding geven. Zij zal het contact met de andere kinderen stimuleren en samen met de andere kinderen het nieuwe kind wegwijs maken op de groep, omdat we er altijd rekening mee houden dat het nieuwe kind het waarschijnlijk allemaal nog wat spannend vindt. 


1.3. Open deuren

Op BSO Het Theater hanteren wij een open deuren beleid. Dit betekent dat kinderen structureel gebruik mogen maken van beide groepsruimten, tenzij anders met elkaar is afgesproken. Een stamgroep op de BSO mag uit maximaal 20 kinderen bestaan. Omdat dit aantal kinderen voorlopig nog niet wordt overschreden bestaat het Theater zolang nog uit 1 stamgroep. Zodra blijkt dat er 21 of meer kinderen tegelijkertijd op de BSO zullen zijn, zal in overleg met de BSO begeleider een indeling in 2 stamgroepen worden gemaakt, op basis van leeftijd. Ook de inrichting van de groepsruimten zal dan op het werken met 2 stamgroepen worden aangepast. Buiten de activiteiten op de stamgroep, zoals eten en drinken zullen de kinderen altijd de gelegenheid krijgen te spelen met wie ze willen en waar ze willen. Het spreekt voor zich dat dit werkplan daarna wordt aangepast aan de nieuwe situatie.

Voorlopig wordt er op de BSO gewerkt met 1 stamgroep, of te wel alle leeftijden bij elkaar. De groepsruimten zijn hierop ingericht, met één ruimte met hoge tafels waar gezamenlijk kan worden gegeten en gedronken. In deze ruimte kan ook geknutseld worden of een spel gespeeld aan tafel. In de andere groepsruimte is de loungehoek, de huishoek, de autohoek en natuurlijk het verkleedtheater.

 

1.4. Afname mogelijkheden

Bij de naschoolse opvang worden de kinderen opgehaald bij hun school en naar de BSO gebracht. De naschoolse opvang wordt dan ook berekend vanaf het moment dat de school van het betreffende kind uit is tot 19:00 uur (tenzij verlengde opvang is afgesproken). De naschoolse opvang kan worden afgenomen 

voor óf 52 weken per jaar (40 schoolweken en dagopvang in 12 vakantieweken) óf 48 weken per (40 schoolweken en dagopvang in 8 vakantieweken. Hierbij geldt de afspraak dat minimaal 3 aaneen-gesloten weken in de reguliere zomervakantie géén gebruik wordt gemaakt van de opvang, en 1 vakantieweek in het jaar naar keuze)

 

1.5. Annuleringskosten

Indien u voor de daadwerkelijke ingangsdatum van de opvang de overeenkomst wilt beëindigen, zal Child Care Kinderopvang Annuleringskosten in rekening brengen. De annuleringskosten zijn gelijk aan de opzegtermijn.

 

1.6. Opzegtermijn en beëindiging

De BSO-overeenkomst eindigt altijd aan het eind van de maand waarin uw kind voor het eerst naar de middelbare school gaat. Wilt u eerder stoppen met de opvang op de BSO dan heeft u een maand opzegtermijn, welke direct ingaat op het moment van opzeggen. Opzeggen dient altijd schriftelijk (brief of e-mail) te gebeuren.

Child Care Kinderopvang kan het contract direct beëindigen indien de regels door de ouder(s) niet worden nageleefd, er niet of onvoldoende wordt betaald, of indien van verdere opvang op grond van andere zwaarwegende redenen moet worden afgezien.

 

1.7. Betaling

De kosten worden maandelijks in rekening gebracht, ook tijdens vakanties en sluitingsdagen (nationale feestdagen). De prijs is gebaseerd op het totale aantal contractdagen (zowel naschoolse opvang als dagopvang in vakanties) per jaar, waarvan een gemiddelde per maand wordt berekend.

 

1.8. Brengen en halen

Child Care Kinderopvang bied u ook de mogelijkheid aan uw kind te brengen vóór dat de school begint, de voorschoolse opvang. In dat geval brengt u uw kind tussen 07:00 uur (of eerder indien vervroegde opvang is afgesproken) en 08:10 uur op de peuterafdeling van het hoofdgebouw aan de Cyclopenstraat 14. Vanaf 08:10 uur worden de schoolkinderen hier vandaan naar hun school gebracht. Dit gebeurt met de Stint en met de auto. De voorschoolse opvang kan alleen worden afgenomen in combinatie met minimaal 1 middag naschoolse opvang per week.

De kinderen kunnen tussen 14:30 uur en 19:00 uur (of indien afgesproken 19:30/20:00 uur) worden opgehaald, behalve tussen 17:00 uur en 17:30 uur; dan wordt er warm gegeten. Indien de kinderen eerder worden opgehaald is het verstandig dit tijdig te melden of even van te voren te bellen. Dit in verband met de vele uitstapjes die worden ondernomen.

Wanneer kinderen incidenteel door een voor ons onbekend persoon worden opgehaald dient dit van te voren te worden doorgegeven. Indien dit niet is gebeurd, zullen wij het kind niet meegeven, maar proberen in contact te komen met de ouders.

 

1.9. Incidentele opvang  

Naast de kinderen die op contractbasis verbonden zijn aan ons kinderdagverblijf, bieden wij ook plaats aan andere kinderen die incidenteel opvang nodig hebben, bijvoorbeeld tijdens schoolvakanties. De kinderen die gebruik willen maken van deze vorm van opvang dienen ingeschreven te worden bij Child Care Kinderopvang. Met de ouders/verzorgers wordt een plaatsingsovereenkomst afgesloten, waarbij 

ook alle partijen tekenen voor het op de hoogte zijn en het akkoord gaan met en het naleven van de reglementen en richtlijnen van Child Care Kinderopvang. Wanneer opvang nodig is vragen ouders/ verzorgers via Konnect incidentele opvang voor de BSO aan. Kinderen die vaste dagen afnemen gaan altijd voor indien er geen of slechts beperkt plek is. De begeleider heeft altijd het recht om bij calamiteiten de ouders/verzorgers te gebieden het kind te halen.

 

1.10. Studiedagen van school

Opvang tijdens studiedagen van school is in principe mogelijk. Wel stellen wij een aantal voorwaarden. Studiedagen moeten:

  • minimaal 1 week van tevoren aangevraagd worden;
  • het moet gaan om opvang op de ‘eigen’ dag of op andere dagen als de bezetting het toelaat;
  • er moeten minimaal 5 kinderen zijn die gebruik willen maken van de verlengde opvang op die dag. Indien dit niet het geval is kan er contact opgenomen worden met het management. Er wordt dan samen met de ouders gekeken naar een mogelijke oplossing;

 De kosten voor de extra opvang wordt achteraf in rekening gebracht. Door de wet kinderopvang zijn studiedagen dagen waarop extra uren afgenomen worden. 

Deze extra uren op studiedagen mogen aan de belasting opgegeven worden, zodat u er ook vergoeding over kunt ontvangen. Aan het einde van het jaar krijgt u van ons een jaaropgave waarop het juiste aantal afgenomen uren aangegeven staat. Wanneer u gebruik heeft gemaakt van extra opvang zullen de uren en de kosten hoger zijn dan u in eerste instantie aan de belasting heeft doorgegeven. Aan het einde van het jaar verrekent de belasting de opgegeven uren en de daadwerkelijke uren en zullen zij de vergoeding aanpassen. U krijgt waarschijnlijk dan dus nog wat extra geld.

 

1.11. Vakanties 

In de vakantie is de BSO geopend van 08:30 uur tot 19:00 uur. Tot 08:15 uur kunnen de BSO kinderen met voorschoolse opvang gebracht worden bij de peutergroepen op het hoofdgebouw. Daarvandaan neemt de BSO begeleider de kinderen om 08:15 uur mee met de Stint naar BSO het Theater, waar ze uiterlijk om 08:30 uur zullen zijn.

Ongeveer een maand voor een vakantie zal er op het bord een intekenlijst hangen. Hierop kunt u aangeven wanneer uw kind wel en niet komt. Extra dagdelen afnemen is mogelijk wanneer de capaciteit het toelaat. Deze extra dagen kunt u aanvragen via Konnect. 

Wij willen graag weten wie er in de vakantie wel of niet komen in verband met het plannen van begeleiders en uitjes. Daarom krijgen de ouders ook via Konnect bericht over het opgeven en afmelden voor de vakantie.

Een vakantiedag is best een lange dag en daarom proberen we er altijd iets bijzonders van te maken. Dit kan op verschillende manieren. De ene keer zullen we een bepaald thema nemen en dit als een rode draad door de vakantiedagen laten lopen. Soms kunnen kinderen ook zelf thema’s bedenken waaraan ze gaan werken. In overleg kunnen we dan een mooi project samen met de kinderen maken.

Ook kan het voorkomen dat we een vakantiedag gebruiken om lekker een dagje uit te gaan. Tenslotte hebben wij hier nu de tijd voor. Mede hiervoor vragen wij ouders hun kinderen uiterlijk 9.00 uur te brengen.  De uitjes die wij met de BSO doen zijn verschillend. De ene keer gaan we naar een speeltuin wat dichterbij, de andere keer gaan we ergens heen wat verder weg is. We kijken altijd naar de leeftijd 

van de kinderen die op die dag mee gaan om het uitje zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de interesses van deze kinderen. Iedere vakantieweek gaan we minimaal één dag op uitje. Natuurlijk zorgen wij ervoor dat dit steeds verschillende dagen zullen zijn zodat alle kinderen door het jaar heen aan de beurt kunnen komen om iets leuks te gaan doen.  Wij proberen altijd zo vroeg mogelijk van tevoren te communiceren waar we van plan zijn om naar toe te gaan, zodat u uw kind vast kunt voorbereiden op deze dag.

Ook de middagmaaltijd in de vakantie ziet er regelmatig iets anders uit dan normaal omdat een vakantiedag zich ook bij uitstek leent om lekker met elkaar in de keuken bezig te zijn. Pannenkoeken of koekjes bakken, of misschien zelfs een echte maaltijd. 

 

1.12. Ruilen of extra opvang

Zolang de bezetting op de groepen het toelaat is het ruilen van dagen binnen dezelfde week toegestaan. Vanaf 2 weken van te voren kan een ruiling, of extra opvangdagen/-dagdelen, via de Child Care Kinderopvang app worden aangevraagd. Indien het verzoek wordt goed- of afgekeurd krijgt u daar via de app bericht van. Indien u geen bericht ontvangt is uw verzoek op de wachtlijst gezet om later opnieuw beoordeeld te worden.

 

1.13. Vervoer  

Het kinderdagverblijf zorgt ook voor vervoer van de scholen naar de BSO. We gaan lopend, of maken hierbij gebruik van de Stint en indien nodig een auto. De onkosten voor het vervoer zijn bij de prijs inbegrepen. 

Tijdens het ophalen uit school en het vervoer gelden de volgende afspraken:

  • De kinderen dragen zowel in de Stint als in de auto altijd een gordel; in de auto zitten ze, indien nodig, op stoelverhogers en dragen ze de schuine gordel onder hun arm. Dit laatste is om te voorkomen dat de gordel bij een noodstop in de keel gedrukt wordt.
  • De kinderen worden altijd opgehaald door iemand die ze kennen, en de begeleiders dragen herkenbare kleding en geven de kinderen een herkenbaar hesje.
  • De begeleiders zullen ernaar streven om de kinderen zoveel mogelijk rond de tijd dat ze uit school komen, op te halen. Indien een begeleider door omstandigheden niet op tijd bij een school kan zijn, dan wordt de school door deze begeleider gebeld en op de hoogte gebracht.
  • Ouders dienen hun kind op tijd via Konnect af te melden, zodat onduidelijke situaties op het schoolplein worden voorkomen.

 1.14. Feest en verjaardag

Bij Child Care Kinderopvang gaan feesten en verjaardagen niet ongemerkt voorbij. Feest brengt vrolijkheid en gezelligheid. Het bevordert de saamhorigheid. Bovendien komen de kinderen door het vieren van bepaalde feesten in aanraking met tradities en rituelen die wij in de samenleving gewend zijn. Religieuze feesten worden vanuit een neutrale achtergrond  gevierd. (zie intercultureel werken).

Feesten die o.a. bij Child Care Kinderopvang gevierd worden zijn:

  • De kinderverjaardag.

Verjaardagen worden gevierd als het kind dit wil, trakteren mag, maar is niet noodzakelijk. We zingen liedjes en maken er een gezellig feestje van.

  • Het Sinterklaasfeest.

Rondom het Sinterklaasfeest worden er bij Child Care Kinderopvang veel leuke activiteiten

georganiseerd. Ook op de BSO gaat dit feest niet onopgemerkt voorbij. De schoen wordt gezet    en op of vlak voor 5 december krijgen alle BSO kinderen een mooi cadeau. Omdat Sinterklaas op alle scholen al langs komt, en dit voor de veelal jonge BSO kinderen een hele spannende gebeurtenis is, is besloten dat Sinterklaas niet ook nog een bezoek brengt aan de BSO. Vanwege het grote leeftijdsverschil komt het op de BSO voor dat er kinderen zijn die niet meer in sinterklaas geloven. Uiteraard nemen we hen stand-punten serieus, maar we vragen ze wel rekening te houden met de jongere kinderen die nog wel geloven en het feest daarom gewoon gezellig mee te vieren.

  • Het zomerfeest.

Elk jaar (in september) is het  feest op de BSO, waarbij ook alle ouders aanwezig mogen zijn. Er zijn leuke activiteiten en er is lekker eten en drinken. Zo starten we met elkaar op een gezellige manier het nieuwe BSO jaar.

 

1.15. Intercultureel werken. 

In principe leggen wij geen nadruk op religie. Wij zijn nergens aan gebonden, ook niet aan de in typisch Nederlands religieuze ideeën. We vieren echter wel de Nederlandse feestdagen. Wij leggen bij deze dagen vooral de nadruk op rituelen en gewoonten uit de Nederlandse samenleving. Dat houdt in dat er bij Sinterklaas cadeautjes en pepernoten horen, dat er met Kerstmis een kerstboom staat. Met Pasen gaan we eieren schilderen en zoeken. Natuurlijk staan we open voor de diverse religieuze opvattingen. We zullen er waar nodig aandacht aan besteden, maar  we hangen geen specifieke geloof aan.

 

1.16. Mededelingen

Via het mededelingenbord in de hal, infobriefjes op de deur en informatie via de Child Care app en het ouderportaal, wordt u op de hoogte gehouden van belangrijke zaken, nieuwtjes, wijzigingen en mededelingen. Informatie over onder andere het beleid en het menu vind u op onze website.

 

1.17. Ziektebeleid

Kinderen die ziek zijn kunnen de BSO niet bezoeken en niet worden opgehaald uit school. De locatie van de BSO is niet voldoende geschikt om zieke kinderen op te vangen en de extra zorg die ze nodig hebben kan op de BSO niet geboden worden.

Het is soms lastig te beoordelen of een kind echt ziek is. Wij hanteren hiervoor de criteria van de GGD, het algemene welzijn van het kind zelf en de extra aandacht en zorg die het daarbij nodig heeft.

Van een kind dat ziek wordt op de BSO wordt direct contact gezocht met de ouders om afspraken te maken over het ophalen. Ziektedagen kunnen niet worden geruild of gecompenseerd.

Door de pedagogisch medewerkers op de BSO worden alleen medicijnen verstrekt die op dokters advies gegeven dienen te worden. Van te voren is dan een medicijnformulier ingevuld en ondertekend door de ouders, zodat wij goed op de hoogte zijn van de manier waarop het medicijn moet worden toegediend.

Indien spoedeisende hulp noodzakelijk is zal een begeleider van de BSO, of iemand van het management, direct contact opnemen met Huisartsenpost Homerus, waar wij in spoedeisende gevallen direct terecht kunnen.

 

1.18. Hoofdluis

Het hebben van hoofdluis heeft niets te maken met hygiëne. Het is wel vervelend en lastig om er weer van af te komen. Daarom worden kinderen met hoofdluis op de BSO geweerd tot ze worden behandeld. 

Tijdens de behandeling zijn kinderen gewoon welkom op de BSO. Wanneer hoofdluis is geconstateerd zullen alle ouders van de BSO worden ingelicht en gevraagd om extra alert te zijn.

 

1.19. Veiligheid en Gezondheid

De regels en afspraken omtrent veiligheid en gezondheid, en hoe deze tot stand zijn gekomen, zijn terug te lezen in het Beleid Veiligheid en Gezondheid, welke op de BSO te vinden is in de map Beleid en Kwaliteit. Ook het protocol Handenwassen, dat begeleiders en kinderen helpt om hun handen goed en hygiënisch schoon te wassen, is in deze map te vinden.

 

1.20. Verzekeringen en aansprakelijkheid

Voor alle kinderen is er collectieve ongevallen verzekering afgesloten. De verantwoordelijkheid van Child Care Kinderopvang gaat in op het moment dat de kinderen van school zijn opgehaald, of wanneer ouders bij het brengen van het kind het BSO pand weer hebben verlaten. Deze verantwoordelijkheid eindigt op het moment dat de ouders bij het ophalen weer in het pand aanwezig zijn.

Als ouder blijft u wettelijk aansprakelijk voor schade veroorzaakt door u of uw kind.

Child Care Kinderopvang is niet aansprakelijk voor beschadigde of zoekgeraakte persoonlijke eigendommen.

 

1.21. Toestemmingsverklaringen en privacy

Tijdens het intakegesprek wordt u gevraagd een toestemmingsverklaring te tekenen omtrent onder andere het vervoer bij ophalen uit school en het maken van kleine en grote uitstapjes, en het gebruik van foto’s en filmmateriaal.

Met al uw gegevens zullen wij zorgvuldig omgaan. Een Privacy-statement kunt u lezen op de website en op de BSO vinden in de map Beleid en Kwaliteit.

 

1.22. Rookvrij

Het gehele binnen- en buitenterrein van de BSO geldt als een rookvrije zone.

 

1.23. klachtenprocedure

Met klachten of opmerkingen kunt u altijd bij één van de begeleiders terecht. Indien dit niet mogelijk is, of niet het gewenste resultaat oplevert, kunt u zich altijd richten tot iemand van het management. Dit kan per mail, telefonisch of na afspraak in een persoonlijk gesprek. Indien dit voor u nog geen bevredigende oplossing heeft geboden, verwijzen wij u naar het klachtenreglement. Ook dit reglement is op de BSO te vinden in de map Beleid en Kwaliteit.

 

2. Dagindeling

 

2.1. Dagindeling op een schooldag

14:00 -  Tussen 13:30 uur en 14:30 uur worden de meeste kinderen opgehaald vanaf hun scholen in Almere Poort. Via Konnect weten wij welke kinderen komen die dag en op welke scholen zij zitten. De kinderen die te voet worden gehaald zijn meestal rond 14:15 uur op de BSO. De kinderen die met de Stint worden gehaald arriveren meestal tussen 14:30 uur en 14:45 uur.

14:45 -  Zodra de meeste kinderen binnen zijn gaan we aan tafel zitten en drinken we limonade of water. De kinderen mogen meerdere bekers drinken. Ook eten we er iets bij. Dit kan bijvoorbeeld een cracker zijn, fruit of rauwkost. De begeleider informeert naar de dag van het kind. Ook kan deze tijd gebruikt worden om bijzonderheden van de dag door te spreken. Tijdens de tafelsituatie bieden de begeleiders een luisterend oor, aangezien de meeste kinderen graag iets willen vertellen over hun belevenissen die dag. De begeleider probeert te zorgen voor een eerlijke beurtverdeling. Ze nodigt de kinderen uit en stimuleert ze om ook iets te vertellen in de groep. Is dit nog te moeilijk dan krijgen de kinderen hier later individueel wat tijd voor. Na afloop wordt gezamenlijk de tafel afgeruimd en alle vaat in de vaatwasser gestopt, waarna de kinderen hun handen en mond schoon maken met een vochtig doekje.

15:15 -  Na het opruimen van de tafel zijn er verschillende dingen  om te gaan doen. Er is altijd een          begeleider die iets aanbied op een dag. Dit kan een spel zijn, een knutselactiviteit, een boekje   lezen, noem maar op. De kinderen kunnen kiezen of zij hieraan meedoen, dit hoeft niet. Ze kunnen zelf ook wat leuks bedenken om te gaan doen. Tekenen, spelen in één van de speelhoeken of even lekker buiten spelen. We willen de kinderen graag vrijlaten in hun keuzes. Soms doen wij wel activiteiten gezamenlijk, zoals naar een speeltuin in de buurt gaan. Kinderen die dan niet mee willen spelen kunnen iets anders meenemen om bij de speeltuin mee te spelen. 

De begeleider observeert goed wat er gebeurt en hoe kinderen met bepaalde situaties omgaan. Zo kunnen we aansluiten bij de mogelijkheden van een kind en hem nieuwe dingen leren. Soms ontstaat er ruzie en dan is het de bedoeling dat de begeleider probeert de kinderen (afhankelijk van de leeftijd) te begeleiden naar een oplossing. Wij laten de kinderen zoveel mogelijk zelf met ideeën en oplossingen komen.

16:30 -  Gezamenlijk worden alle spullen weer opgeruimd. De kinderen ruimen niet alleen hun eigen         spullen op maar ook dat van anderen. Iedereen helpt dan mee.

16:45 -  Na het opruimen en handen wassen wordt gezamenlijk de tafel gedekt voor de warme maaltijd.

17:00 -  Met elkaar wordt een gezonde warme maaltijd gegeten, afgesloten met een toetje, waar we water of limonade bij drinken. De begeleiders eten een klein hapje mee en zorgen voor een gezellige en ontspannen sfeer aan tafel.

17:30 -  Na het eten wordt weer gezamenlijk de tafel afgeruimd en de vaat in de vaatwasser gedaan. Nadat alles opgeruimd en weer schoon is, inclusief handen en mond, kunnen de kinderen nog even spelen tot ze worden opgehaald. Er is nu geen tijd meer voor grote activiteiten maar wel nog voor kleinere, bijvoorbeeld gezelschapsspelletjes, tekenen, lezen of rustig spelen in een speelhoek. Ook is het leuk om aan het einde van de dag een gezamenlijk spelletje te doen, zoals stoelendans, verstoppertje of pinkelen.

19:00 -  Alle kinderen van Het Theater zijn opgehaald. 

Deze dagindeling is slechts een richtlijn en er kan uiteraard vanaf geweken worden. Wat we op de BSO wel belangrijk vinden, is om activiteiten altijd met de groep te overleggen en kinderen inspraak te geven in wat er wel of niet gedaan wordt. Als een activiteit die de kinderen aandragen niet mogelijk is, leggen we uit waarom niet. Wij letten alle dagen op sociale vaardigheden en op het groepsproces en observeren kinderen ook individueel, zodat we weten waar hun mogelijkheden en hun beperkingen liggen. We proberen de kinderen zelfvertrouwen mee te geven en stimuleren hun zelfredzaamheid.

 

2.2. Dagindeling op een vakantie- en studiedag

07:00 -  De BSO kinderen die vroeg komen worden naar de peutergroep op het kinderdagverblijf van Child Care Kinderopvang gebracht.

08:15 -  Om 08:00 uur start de eerste BSO begeleider op het kinderdagverblijf. Zij verzameld eerst de spullen en daarna de kinderen die mee moeten naar de BSO en vertrekt met hun om 08:15 uur met de Stint.

08:30 -  Vanaf nu is de BSO locatie Het Theater geopend en kunnen de kinderen die later beginnen hier gebracht worden. De aanwezige kinderen spelen rustig in de speelhoeken of doen een van de kleinere activiteiten, zoals een gezelschapsspelletje, tekenen of lezen.

09:15 -  Gezamenlijk wordt alles opgeruimd. Uiteraard mogen de activiteiten waar later mee verder gespeeld wordt blijven liggen.

09:30 -  Als iedereen de handen heeft gewassen gaan we aan tafel om fruit te eten. Hier wordt water of limonade bij gedronken. Tijdens het fruit eten wordt niet alleen gezellig gekletst, er kan ook besproken worden welke activiteiten er die dag gedaan gaan worden en wie wat wilt gaan doen. Na afloop wordt gezamenlijk de tafel afgeruimd en alle vaat in de vaatwasser gestopt, waarna de kinderen hun handen en mond schoon maken met een vochtig doekje.

10:00 -  Gestart wordt met de activiteiten zoals besproken aan tafel. Dit kan op de BSO zijn, of buiten de deur en de groep kan bij elkaar blijven of opgesplitst worden.

11:30 -  Gezamenlijk worden alle spullen weer opgeruimd. De kinderen ruimen niet alleen hun eigen spullen op maar ook dat van anderen. Iedereen helpt dan mee. Indien er (een groep) buiten de deur is dan wordt er rond deze tijd teruggekeerd naar de BSO. Na het handen wassen wordt gezamenlijk de tafel gedekt voor de broodmaaltijd.

12:00 -  Tijdens de broodmaaltijd worden de kinderen gestimuleerd om hun eigen boterham te smeren. Er wordt melk of water bij gedronken. De begeleiders eten gezellig een broodje mee en geven zo het voorbeeld van goede tafelmanieren. De begeleiders zien er op toe dat de kinderen leren hoe netjes eten verloopt.

12:30 -  Na het eten wordt met elkaar de tafel afgeruimd en alle vaat in de vaatwasser gedaan.

13:00 -  Het middagprogramma, bestaande uit geplande activiteiten of vrij spel, start.

14:30 -  De activiteiten worden even gestaakt, of worden opgeruimd, waarna de tafel met elkaar gereed wordt gemaakt voor het eten van rauwkost met een cracker en het drinken van limonade.

15:15 -  Na het gezamenlijk afruimen van de tafel worden de activiteiten weer volgens de planning hervat.

16:30 -  Gezamenlijk worden alle spullen weer opgeruimd. De kinderen ruimen niet alleen hun eigen spullen op maar ook dat van anderen. Iedereen helpt dan mee. 

16:45 -  Na het opruimen worden de handen gewassen waarna gezamenlijk de tafel wordt gedekt voor de warme maaltijd.

17:00 -  Met elkaar wordt een gezonde warme maaltijd gegeten, afgesloten met een toetje, waar we water of limonade bij drinken. De begeleiders eten een klein hapje mee en zorgen voor een gezellige en ontspannen sfeer aan tafel.

17:30 -  Als alles gezamenlijk is opgeruimd kunnen de kinderen nog even rustig spelen of gezamenlijk en spelletje doen tot ze worden opgehaald.

19:00 -  Alle kinderen van Het Theater zijn opgehaald

 

Contact

Child Care Almere
Cyclopenstraat 14
1363 TD Almere
Tel: 036 - 521 3555
E-mail: info@childcare-almere.nl

Openingstijden

Naast de ruime openingstijden van maandag t/m vrijdag van 07.00 tot 19.00 (ook in de schoolvakanties) is het ook mogelijk om gebruik te maken van onze mogelijkheid tot verlengde opvang van 06.00 tot 20.00

Powered by: WebBuro WebBuro