Klachten

Klachten

Bij een professionele organisatie hoort ook een klachtenregeling. Het is van groot belang geïnformeerd te worden als er klachten zijn van ouders. Bij voorkeur wil Child Care ouders vragen hun klachten rechtsreeks te bespreken met de Pedagogisch medewerkers of de Afdelingshoofd van de afdeling van uw kind.

 

Daarnaast is het dagverblijf aangesloten bij de geschillencommissie.  Zij zijn een onafhankelijke en deskundige commissie, die speciaal in het leven is geroepen om klachten te behandelen over kinderdagverblijven.

Een geschil moet binnen 12 maanden na de datum waarop de ouder/oudercommissie de klacht bij de ondernemer indiende, schriftelijk bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen aanhangig worden gemaakt.

 

(www.degeschillencommissie.nl).

 

De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie is beschikbaar via www.degeschillencommissie.nl en wordt desgevraagd toegezonden. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil door de Geschillencommissie is een vergoeding verschuldigd.

Contact

Child Care Almere
Cyclopenstraat 14
1363 TD Almere
Tel: 036 - 521 3555
E-mail: info@childcare-almere.nl

Openingstijden

Naast de ruime openingstijden van maandag t/m vrijdag van 07.00 tot 19.00 (ook in de schoolvakanties) is het ook mogelijk om gebruik te maken van onze mogelijkheid tot verlengde opvang van 06.00 tot 20.00

Powered by: WebBuro WebBuro