Huisreglement

1. Openingstijden

De BSO is regulier geopend van 7.00 uur tot 8.30 uur 's morgens en van 14.00 uur tot 19.00 uur 's avonds, met aanvullend de mogelijkheid tot verlengde openingstijden van 6.00 uur tot 20.00 uur.

Op schoolvakantiedagen is de BSO geopend van 7.00 uur tot 19.00 uur, met de mogelijkheid tot verlenging.

Van 's morgens 7.00 uur tot 's avonds 19.00 uur zijn wij te bereiken op 036 52 13 555, dit telefoonnummer is van het hoofdgebouw. De BSO is op de tijden dat zij open zijn bereikbaar op het nummer 036 52 46 348.

 

2. Afname mogelijkheden

Voor de Buitenschoolse Opvang gelden de volgende afname mogelijkheden:

 • Naschoolse opvang, vanaf einde schooltijd tot 19.00 uur
 • Voorschoolse opvang, vanaf 7.00 uur tot 8.30 uur

Hier geldt het volgende:

 • Voorschoolse opvang kan alleen worden afgenomen in combinatie met minimaal 1 middag naschoolse opvang per week.
 • Naschoolse opvang kan worden afgenomen voor of 52 weken per jaar (40 schoolweken en 12 vakantieweken) of 48 weken per jaar (40 schoolweken en 8 vakantieweken, waarvan 3 aaneengesloten weken in de zomervakantie)

3. Betaling

De betaling bent u maandelijks verschuldigd, ook tijdens vakanties en sluitingsdagen. De prijs is gebaseerd op het totale aantal contractdagen per jaar. Hiervan wordt een gemiddelde per maand berekend.

 

4. Brengen en halen

De kinderen die naar de voorschoolde opvang komen kunnen tot 8.10 uur gebracht worden naar het hoofdgebouw van Child Care, aan de Cyclopenstraat 14. Daarna vertrekken ze richting de scholen. Het is niet mogelijk dat op een later tijdstip nog een begeleider kinderen naar school gaat brengen. Wanneer u dus aankomt nadat de kinderen reeds naar school vertrokken zijn, dient u zelf uw kind naar school te brengen.

Ophalen van uw kind(eren) kan voor of na het avondeten, tussen 14.30 en 17.00 uur en tussen 17.30 en 19.00 uur nij BSO het Theater aan de Abel Tasmanstraat 97. Van 17.00 tot 17.30 uur zitten de kinderen  namelijk gezamenlijk warm te eten.

Mocht uw kind incidenteel door derden opgehaald worden dan dient u dit van te voren te melden aan de pedagogisch medewerker. Is de persoon die haalt bij ons niet bekend en is er niets doorgegeven, dan geven wij het kind niet mee. Mocht uw kind structureel door derden opgehaald worden, dan stellen wij het zeer op prijs om met deze persoon kennis te maken.

 

5. Groepsindeling, groepsgrootte en opleidingseisen begeleidsers

Op de BSO locatie 'Het theater' kunnen maximaal 24 kinderen worden opgevangen. Dit gebeurd in 2 groepsruimten en een ruime hal die bij de spelactiviteiten wordt betrokken. Tot 20 BSO kinderen zitten ze met elkaar in 1 stamgroep. Zo wordt er gezamenlijk gegeten en verjaardagen gevierd. Op die manier krijgen de jonge BSO kinderen het goede voorbeeld en de hulp waar nodig van de oudere kinderen die weten hoe het er op de BSO aan toe gaat. Vanaf 21 BSO kinderen worden de kinderen verdeeld over 2 stamgroepen; een jonge groep tot 7 jaar en een oudere groep vanaf 7 jaar. Deze stamgroepen zitten ieder in een aparte groepsruimte en worden dan gebruikt voor de eet- en drinkmomenten en het vieren van de verjaardagen. Tijdens vrij spelen en de activiteiten geldt er een opendeuren beleid en kunnen alle BSO kinderen kiezen, binnen de mogelijkheden van die dag, wat ze willen doen en waar ze willen spelen. Ook de gang wordt dan bij de spelactiviteiten betrokken. Het is bijvoorbeeld een ideale plek voor bewegingsspelletjes, dansjes en verklees- en rollenspellen. Ook is er daar de mogelijkheid om op het grote schoolbord te tekenen of schrijven.

Elke BSO begeleider mag maximaal 10 kinderen opvangen. Op vakantie- en vrije schooldagen kan in het BSO gebouw op bepaalde momenten van het leidster-kind ratio worden afgeweken. Op deze tijdstippen kan een begeleider kortstondig met het dubbele aantal kinderen staan: tussen 8.30 en 10.00 uur (daarna start de dienst van de tweede begeleider) en tussen 12.30 en 13.30 uur (twee keer een half uur pauze van beide begeleiders).

Bij Child Care kinderopvang werken wij met professionele, gediplomeerde begeleiders op minimaal MBO 3 niveau, die de kinderen zullen begeleiden in hun individuele ontwikkeling en in het samenleven in een groep. Hierbij houden wij de richtlijnen van het CAO-kinderopvang aan, waarbij het streven is een evenwichtige verdeling tussen medewerkers met niveau 3 en niveau 4, aangevuld met beroepskrachten met HBO niveau. Deskundigheid, motivatie en uitstraling zijn de basisfactoren van waaruit wij het team samenstellen.

Het BSO team bestaat uit vaste begeleiders die worden aangestuurd en begeleid door een eigen afdelingshoofd. Het afdelingshoofd is meerdere dagen per week aanwezig op de BSO locatie en zorgt voor alle bestellingen en ondersteunt bij allerhande problemen. Minimaal 1 keer per maand vergadert zij met het BSO team, waarbij ook de voortgang van de kinderen besproken word. Voor vragen, wenselijke situaties, maar zeker ook op de momenten dat er slechts één begeleider op de BSO aanwezig is.

Tijdens schoolvakanties worden de BSO kinderen tot 8.30 uur op het hoofdgebouw gebracht en verblijven zij op de peuterafdeling. De eerste BSO begeleider van de dag start om 8.30 uur en gaat met de BSO kinderen in de Stint naar het BSO gebouw. Om 10 uur start daar, indien nodig, de tweede BSO begeleider. De eerste BSO begeleider van de dag werkt tot 18.30 uur en de tweede BSO begeleidster sluit om 19.00 uur af.

Van 14.30 tot 18.30 uur is er ook een huishoudelijk medewerker aanwezig, die de schoonmaaktaken en het bereiden van eten op zich neemt.

 

6. Kindcoach en kindvolgsysteem

De BSO kinderen worden verdeelt over de vaste begeleiders van de BSO, zodat elk kind een vaste coach heeft. Bij de verdeling is er rekening gehouden met het gegeven dat de begeleider het te coachen kind ook daadwerkelijk meemaakt op de groep.

Met behulp van het instrument KIJK! (van Bazalt) voor de BSO observeert en registreert de kindcoach 2 maal per jaar de btrokkenheid van kinderen, un welbevinden en aspecten van sociaal competent gedrag.

 

 

7. Zorgelijk gedrag

Wanneer een begeleider zorgelijk gedrag bespeurt bespreekt zij dit in eerste instantie met de desbetreffende kindcoach. Deze kan, indien nodig, besluiten tot een extra observatie, al dan niet aan de hand van het kindvolgsysteem. De kindcoach bespreekt haar bevindingen met de afdelingshoofd van de BSO of met iemand van het management. Gezamenlijk wordt er een plan van aanpak gemaakt. Afhankelijk van de aard van het gedrag en de mate van zorg maakt de kindcoach ook een afspraak met de ouders om deze zorg met hen te delen en naar hun eigen ervaringen te vragen. De kindcoach kan de ouders de suggestie doen voor het inschakelen van gerichte hulp.

Het plan van aanpak wordt met de andere BSO begeleiders besproken en de aanpak en voortgang door de kindcoach nauwlettend in de gaten gehouden. Waar en indien nodig, wordt het plan tussentijds bijgesteld.

 

8. Ruilen

Zolang de bezetting op de groepen het toelaat is het ruilen van dagen in dezelfde week toegestaan. Dit moet wel vooraf worden aangevraagd via de Child Care Kinderopvang app. Ook extra opvangdagen kunnen via deze app worden aangevraagd. Bij de administratie, waar de planning wordt gedaan, zullen de aanvragen voor ruilen, extra dagen of hele dag opvang worden beoordeeld. Via de app wordt aangegeven of er plek beschikbaar is en de aanvraag wordt goedgekeurd, of dat de aanvraag wordt afgekeurd omdat er geen plekje beschikbaar is. De extra opvang zal achteraf in rekening gebracht worden volgens de dan geldende tarief.

 

9. Vakantie en studiedagen

Onze BSO is 52 dagen per jaar geopend. Voor het inroosteren van de pedagogisch medewerkers is het voor ons van belang dat u ons goed op de hoogte houdt van de afwezigheid van uw kind(eren), of juist van een langere aanwezigheid bij vakantie- en studiedagen. Omdat kinderen van verschillende scholen naar onze BSO komen en scholen niet altijd dezelfde spreiding hanteren van vrije dagen, is het de verantwoordelijkheid van de ouders om ons hierover goed op de hoogte te houden. Indien dit niet of tijdig gebeurd, kan het voorkomen dat er te weinig medewerkers zijn en dat uw kind(eren) in dat geval niet kunnen blijven. Via onze app en het ouderportaal is het eenvoudig om ons van deze wijzigingen op de hoogte te houden.

De extra opvang tijdens studiedagen ligt niet vast binnen het contract en wordt dus niet vooraf berekend. Deze dagen worden achteraf in rekening gebracht, en dienen van te voren te worden aangevraagd.

Indien er slechts één of enkele kinderen zijn die in verband met een studiedag een hele dag BSO opvang nodig hebben, kan het voorkomen dat zij de ochtend doorbrengen op het hoofdgebouw, tot de andere BSO kinderen uit school worden gehaald.

 

10. Sluiting

Onze BSO is alleen op alle nationale, erkende feestdagen gesloten, zoals

 • Tweede Paasdag
 • Hemelvaartsdag (vrijdag na Hemelvaart zijn wij open)
 • Koningsdag
 • Tweede Pinksterdag
 • Eerste en Tweede Kerstdag
 • Nieuwjaarsdag

Op 5, 24 en 31 december sluiten we om 17.00 uur.

Voor bovenstaande dagen wordt geen restitutie verleend, de uren dat we eerder dicht zijn worden niet in rekening gebracht, deze zijn verrekend in het maandgemiddelde.

 

11. Hygiënebeleid

De begeleiders op de BSO zijn zich bewust van het belang van goede hygiëne. Ze leren de kinderen hiermee omgaan en geven zelf het goede voorbeeld. Zo worden de handen gewassen voor het eten en na het buiten spelen of een toiletgebruik.

Dagelijks worden alle ruimten afgestoft, gezogen en gedweild en worden keuken en toilet goed schoongemaakt. Speelgoed wordt regelmatig, en indien nodig, schoongemaakt.

 

12. Regels veiligheid & hygiëne

Om de veiligheid van de kinderen en een hygiënisch omgeving zoveel mogelijk te garanderen heeft Child Care kinderopvang een aantal gedragsregels opgesteld voor medewerkers en ouders. Wij vragen iedereen dan ook om deze regels goed te lezen en toe te zien op de uitvoering ervan.

 

Algemeen:

 • Tassen van ouders en begeleiders mogen nergens onbeheerd blijven staan omdat de inhoud medicijnen, tabaksartikelen en/of lucifers/aanstekers kan bevatten;
 • Ook schoonmaakartikelen staan nooit zonder toezicht binnen het bereik van kinderen, maar worden in de bergruimte in een afgesloten kast bewaard;
 • Kapot speelgoed, verlichting of meubilair wordt direct gemeld en verwijdert.

Entree:

 • Kinderen mogen niet zonder toestemming de deur openen en zelf naar buiten gaan, of andere mensen binnen laten. De aangrenzende gang wordt betrokken bij de speelruimte door het grote krijtbord en de mogelijkheid tot allerlei bewegingsspelletjes of fantasiespelletjes. In de gang wordt niet met los speelgoed op de grond gespeeld en er wordt niets neergezet dat hinderlijk kan zijn wanneer het pand door calamiteiten snel verlaten moet worden.

 

Keuken:

 

 • Scherpe messen worden buiten het bereik van kinderen bewaard. De keukenhoek wordt met schermen afgezet, zodat het voor kinderen duidelijk is dat het geen speelplek is, maar een plek waar ze alleen onder direct toezicht van een begeleider mogen zijn.

Sanitaire ruimte:

 • Met de kinderen worden afspraken gemaakt omtrent het gebruik van de toilet en hoe deze dient te worden achtergelaten, zodat iedereen een schone toilet treft en deze in rust en met privacy kan gebruiken. De begeleiders zien hier op toe.

Buitenruimte:

 

 • In de omheinde buitenruimte mogen de kinderen zonder direct toezicht verblijven. Samen met de begeleidsters zorgen ze ervoor dat deze ruimte schoon en vrij van onkruid is en onderhouden ze de aanwezige bloemen en planten.

 

13. Ziektebeleid

Kinderen die ziek zijn kunnen de BSO niet bezoeken omdat de locatie hier niet voldoende voor is toegerust en de extra zorg die ze nodig hebben op de BSO niet geboden kan worden. Daarom kunnen wij ook geen zieke kinderen van school halen. Het is soms lastig te beoordelen of een kind echt ziek is. Wij hanteren hiervoor de criteria van de GGD en het algemene welzijn van het kind zelf en de extra aandacht en zorg die het daarbij nodig heeft.

Wanneer een kind ziek wordt op de BSO zal de pedagogische medewerker direct contact met u zoeken. Een individuele handelswijze zal dan met u worden besproken. Het toedienen van incidentele medicijnen zoals paracetamol of andere kinderaspirine zal niet door de pedagogisch medewerker gedaan worden. Mocht uw kind op dokters advies medicijnen nodig hebben dan dient u daar vooraf een toestemmingsverklaring voor in te vullen.

Indien spoedeisende hulp noodzakelijk is, zal een begeleider van de BSO of iemand van het magement, indien mogelijk na overleg met u, contact opnemen met een huisarts in de buurt of met de spoeddienst van het Flevoziekenhuis.

Ziektedagen kunnen niet worden geruild.

 

14. Toestemmingsverklaringen

Bij plaatsing wordt u verzocht een toestemmingsverklaring te tekenen ten aanzien van o.a. uitstapjes buiten de deur en voor het gebruik van foto's en/of video's.

 

15. Hoofdluis

Mocht uw kind luizen hebben dan dient u dit te melden aan de begeleider. U dient direct met de behandeling te starten. Tijdens de gehele behandeling is uw kind welkom op de BSO. Onbehandelde kinderen wordt echter de toegang geweigerd of wordt de ouders verzocht hen direct op te komen halen. We zulen in geval van hoofdluis een algemene melding maken dat er luizen zijn geconstateerd zodat andere ouders alert zijn op de verschijnselen. Ter preventie heeft ieder kind op de BSO zijn eigen kapstokhaak en worden er geen kammen en dergelijke gezamenlijk gebruikt.

 

16. Dagprogramma

Vanaf 13.30 uur worden de kinderen van diverse scholen en diverse locaties opgehaald. De kinderen van het hoofdgebouw van de Columbusschool en de Droomspiegel gaan onder begeleiding lopend naar de BSO. Kinderen van dependances van deze scholen of van andere scholen in Almere-Poort, worden indien mogelijk opgehaald door een begeleider met de Stint. Indien kinderen op een locatie zitten waar het door afstand of tijdstip niet mogelijk is dat ze lopend of met de Stint worden opgehaald, zal dit met de auto gebeuren door iemand van het management.

De middag op de BSO begint met een gezellig drink moment aan tafel. Onder het genot van limoande of water met fruit en/of een cracker wordt even gesproken over de schooldag en alles wat de kinderen op dat moment bezig houdt. De begeleider houdt ondertussen in de gaten dat iedereen zich prettig voelt aan tafel en indien gewenst kan meedoen met het gesprek.

Voor het verlaten van de tafel worden met elkaar de activiteiten van de middag besproken. Er worden activiteiten aangereikt door de begeleider(s) en er is ruimte voor eigen inbreng. Met elkaar wordt zo een programma gemaakt met een planning op het planbord. Dit voorkomt dat iedereen tegelijk hetzelfde gaat doen wanneer dat niet mogelijk is. De kinderen hebben zoveel mogelijk inbreng en eigen keus. Dit hoort bij het zelfstandig worden en wordt dus door de begeleiders gestimuleerd en in goede banen geleid. Niet alles kan, en soms zijn compromissen nodig. Dit alles volgens ons Montessori-beleid.

Er kunnen in de nabije omgeving van het BSO gebouw leuke activiteiten gericht op bewegen en samenwerken worden gedaan. Op loop afstand zijn er diverse schoolpleinen en is er een activiteitenpad dat dwars door de wijk loopt. Met de Stint kan een groep naar het strand, het park of het bos. Zo kan buiten de hele groep samen iets doen, of zich in 2 groepen opsplitsen.

In het BSO gebouw is er een ruimte waar regelmatig knutselactiviteiten worden aangeboden binnen het thema van het moment. Het streven is naar minimaal 1 grote knutselactiviteit per thema. Dat kan een activiteit zijn waar kinderen meerdere dagen aan werken, of waar meerdere kinderen gezamenlijk iets maken. Verder zijn er themahoeken, zoals een loungebank, een theaterhoek, een computerhoek en een plek om huiswerk te maken. Er zijn diverse gezelschapsspelletjes en plek voor het oefenen van bijvoorbeeld dansjes.

Rond 16.45 uur worden de activiteiten afgerond en de BSO ruimten opgeruimd of wordt er teruggekeerd van het uitstapje. Gezamenlijk wordt de tafel gedekt voor de warme maaltijd, die rond 17.00 uur gegeten wordt.

 

17. Maaltijden en voeding

Child Care kinderopvang verzorgt op de BSO een warme maaltijd aan het eind van de dag en een tussendoor moment om iets te eten en te drinken als de kinderen uit school komen. Wanneer kinderen op vrije schooldagen de BSO voor een hele dag bezoeken, verzorgen wij tussen de middag ook een broodmaaltijd en in de ochtend een fruitmoment met drinken. Wij gaan er altijd vanuit dat alle kinderen hun ontbijt thuis hebben gekregen.

De warme maaltijd bestaat uit een ruim en gevarieerd assortiment van voorbereide en diepgevroren ingrediënten, bestaande uit diverse verse groenten, aardappelen of rijst of pasta en vlees of vis. Deze maaltijden zijn bereid en ingevroren door Apetito, en hoeven slechts in de oven verwarmd te worden. De maaltijden zijn gezond en ruim gevarieerd en bevatten weinig vet en zout. Op het mededelingenbord in de hal en in de Chil Care App staat het weekmenu.

 

18. Intake gesprek

Een aantal weken voor aanvangsdatum van de opvang neemt de BSO begeleider van uw kind contact met u op voor het maken van een afspraak. Deze afspraak vindt plaats in de BSO ruimte of op de Hoofdlocatie, te vinden op Cyclopenstraat 14. We vertellen u hoe het er op de BSO aan toe gaat, bespreken uw wensen en overleggen de wenperiode.

Ieder kind dat zijn periode bij Child Care Kinderopvang start op de BSO mag gebruik maken van een wenperiode. Deze gaat in na ingangsdatum van het contract. We houden rekening met de behoefte van uw kind en uw ideeën daarover. Tijdens de wenmomenten krijgt het nieuwe kind de gelegenheid om kennis te maken met de groepsgenoten, de pedagogisch medewerkers en de materialen op de nieuwe groep.

Ook de kinderen van de BSO krijgen zo de gelegenheid kennis te maken met de nieuwkomer. De pedagogisch medewerker begeleid het kind met de emoties die horen bij het wennen en ze helpt bij het maken van contact met de andere kinderen, bij het kiezen van spelmateriaal en bij de vaste momenten in de dag zoals het eten aan tafel.

Kort voor een kindje overgaat van de peutergroep op het hoofdgebouw naar de BSO wordt een intern wenbeleid gehanteerd. In overleg met de ouders gaat het kindje al een paar keer even wennen in de nieuwe omgeving en aan het nieuwe ritme. Ouders krijgen een eindgesprek in de oude groep gevolgd door een kort gesprek met de BSO begeleider. Zij legt de ouders de veranderingen uit en de daaraan gekoppelde regels van de nieuwe groep, zodat ook de ouders de overgang duidelijk en prettig ervaren.

 

 

19. Rookvrij

Op het terrein van de BSO is het verboden te roken, zowel binnen als buiten is het een geheel rookvrije zone.

 

 

20. Mededelingen

Via het mededelingenbord in de hal, info briefjes op de deur en informatie via de Child Care app en het ouderportaal, wordt u op de hoogte gehouden van belangrijke zaken, nieuws, wijzigingen en mededelingen. Ook ontvangt u regelmatig een nieuwsbrief met belangrijke actualiteiten. Deze actualiteiten en onze agenda worden ook vermeld op onze website.

 

21. Stagiaires

Child Care Kinderopvang is een door Calibris erkend leerbedrijf voor stagiaires van de opleiding Helpende Zorg & Welzijn en Pedagogisch Werk (SPW 3 en 4).

Door stagiaires hebben we er extra handen bij en kunnen er meer gerichte activiteiten plaatsvinden. Ook vinden wij het belangrijk dat er goed geschoold personeel afstudeert en Child Care streeft ernaar om in ruil voor extra handen goede begeleiding te bieden aan stagiaires. De stagiaires staan veelal boventallig, wat inhoudt dat er extra gelegenheid is voor het organiseren van activiteiten en extra tijd en aandacht kan worden besteed aan het individuele kind en zijn behoeften. Stagiaires die in hun examenjaar zitten krijgen weloverwogen steeds meer verantwoordelijkheid, ter voorbereiding op het zelfstandig moeten functioneren na het behalen van het diploma. Gaandeweg deze laatste stageperiode starten zij met de zelfstandige verzorging van de helft van het aantal toegestane kinderen. Naar gelang daadkracht en persoonlijke ontwikkeling worden het aantal kinderen en de lengte van de perioden uitgebreid tot ze alleen op een groep kunnen staan. Dit alles onder directe supervisie van de stagebegeleider.

 

22. Verjaardagen kinderen en pedagogisch medewerkers

 Natuurlijk vieren wij de verjaardag van uw kind uitgebreid. De groep wordt feestelijk versierd en voor uw kind zal indien het dit wilt, een mooie muts gemaakt worden. Wij vragen de ouders in het geval er op de BSO getrakteerd wordt, een verantwoorde en kleine traktatie mee te geven. Wij streven ernaar zo gezond mogelijke voeding te verstrekken. Daarom zullen we snoep en andere zoete lekkernijen, niet op de groep nuttigen, maar weer terug geven.

Ook de pedagogisch medewerkers vieren met de kinderen en directe collega's hun verjaardag op de groep. De traktatie aan de kinderen zal altijd klein en verantwoord zijn.

 

23. Vervoer BSO kinderen

Tijdens de schoolweken worden, zoals afgesproken, kinderen naar school gebracht en/of van school opgehaald. Dit gebeurt met een in technisch goede staat verkerende auto, waarin de kinderen volgens de bij wet vastgestelde regels worden vervoerd, of met een in goede staat verkerende electrische Stint. De bestuurders/begeleiders, in het bezit van een inzittenden verzekering, zullen op geen enkele wijze onder invloed verkeren van zaken die de rijvaardigheid kunnen beinvloeden. De ouders kennen de bestuurders/begeleiders, welke bevoegd zijn met kinderen te werken en zij zullen een goede overdracht tussen school en opvang verzorgen. Waar nodig zal geregeld overleg plaats vinden tussen school en de begeleidsters.

 

24. Opzegtermijn en beindiging

Wilt u stoppen met de opvang op de BSO dan heeft u een opzegtermijn van 1 maand, welke direct ingaat op het moment van opzeggen. Opzeggen dient altijd schriftelijk (brief of e-mail) te gebeuren. De BSO-overeenkomst eindigt altijd aan het eind van de maand waarin uw kind voor het eerst naar de middelbare school gaat.

Child Care kan het contract direct beindigen indien de regels door de ouder niet worden nageleefd, er niet of onvoldoende wordt betaald, of indien van verdere opvang op grond van andere zwaarwegende reden moet worden afgezien.

 

25. Annuleringskosten

Indien u voor de daadwerkelijke ingangsdatum van de opvang de overeenkomst wilt beeindigen, zal Child Care annuleringskosten in rekening brengen. De annuleringskosten zijn gelijk aan de opzegtermijn.

 

26. Verzekeirngen en aansprakelijkheid

Voor alle kinderen is er een collectieve ongevallen verzekering afgesloten. U als ouder blijft wettelijk aansprakelijk voor schade door u of uw kind. De verantwoordelijkheid van het kindcentrum gaat in op het moment dat de kinderen van school worden opgehaald of wanneer u bij het brengen van het kind het BSO pand verlaat en eindigt op het moment dat u weer in het pand aanwezig bent. Child Care is niet aansprakelijk voor beschadigde of zoekgeraakte persoonlijke eigendommen.

 

27. Privacy

Met al uw ontvangen gegevens zullen wij zorgvuldig omgaan. Derden zullen geen inzage krijgen.

 

28. Oudercommissie

Het kinderdagverblijf heeft een oudercommissie. Wij zullen proberen ook voor de BSO een oudercommissie op te zetten. Zolang dit niet gelukt is, zullen indien nodig zaken die behoren bij de BSO met de oudercommissie van het kinderdagverblijf worden besproken. Via de nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten. Nieuwe leden zijn altijd welkom! Neem hiervoor contact op met iemand van de administratie.

 

29. Klachtenprocedure

In eerste instantie dient u uw klachten of irritaties rechtstreeks te bespreken met de desbetreffende persoon/personen. Indien dit niet tot een bevredigende oplossing leidt kunt u zich richten tot iemand van het management. Voor eventuele verdere stappen verwijzen wij u naar het klachtenreglement.

 

30. Risico inventarisaties

Jaarlijks worden op de BSO risico inventaisaties gehouden betreffende de veiligheid en de hygiëne.

Contact

Child Care Almere
Cyclopenstraat 14
1363 TD Almere
Tel: 036 - 521 3555
E-mail: info@childcare-almere.nl

Openingstijden

Naast de ruime openingstijden van maandag t/m vrijdag van 07.00 tot 19.00 (ook in de schoolvakanties) is het ook mogelijk om gebruik te maken van onze mogelijkheid tot verlengde opvang van 06.00 tot 20.00

Powered by: WebBuro WebBuro